MEALIC.COM | KASTUTUSTINGIMUSED

Mealic.com Kasutajaleping

Mealic.com on keskkond, mille eesmärgiks on Eesti toidukultuuri arendamine, Eestis toodetava ning tarbitava toidu kvaliteedi tõstmine ning inimeste toidulaua mitmekesistamine. Mealic.com on loodud selleks, et ühelt poolt nn kodukokad, kes armastavad süüa teha ja tahavad seda ka teistega jagada, leiaksid oma toitudele kliendid ja teisest küljest toiduarmastajad, kel pole selliseid oskusi või aega, saaksid tarbida maitsvaid ja kvaliteetseid toite, mida mujalt osta ei saa.

Registreerudes internetikeskkonna www.mealic.com (edaspidi Keskkond) kasutajaks, kinnitad, et oled tutvunud käesolevate Kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), nõustud Tingimustega ning kohustud neid täitma.

TINGIMUSTE ULATUS JA TÕLGENDAMINE

1.1 Tingimused kehtivad kõikide Keskkonna kasutajaks registreerunud isikute (edaspidi Kasutajad) ja Keskkonna omaniku Kokad OÜ vahel Keskkonnas osutatavate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Kokad OÜ kontaktandmed on järgmised:

registrikood: 12802087
aadress: Veerenni 24 Tallinn 10149
tel: +372 6017777
e-post: info@mealic.com

1.3 Tingimuste p-s 1.1 nimetatud teenuste (edaspidi Teenused) all mõeldakse eelkõige, Kasutajatele võimaluse andmist toitude ja toiduainete ostuks-pakkumiste tegemist, samuti muid Keskkonnas pakutavaid teenuseid.

1.4 Lisaks Tingimustele reguleerivad Kasutaja ja Keskkonna vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, Keskkonna hinnakiri (edaspidi Hinnakiri) vastava Teenuse kasutamise kohta, Keskkonnas pakutavate Teenuste täpsemad tingimused ja väljakujunenud head tavad.

1.5 Kui mõni tingimus osutub kehtetuks vastuolu tõttu seaduse sätetega, ei muuda see teiste tingimuste kehtivust.

TEENUSE ÜLDTINGIMUSED

2.1 Mealic.com pakub Kasutajatele virtuaalset keskkonda, kus Kokad võivad pakkuda toite ja toiduaineid müügiks ning Kasutajad saavad neid osta.

2.2 Müügilepingu sõlmivad Kokad ja Kasutajad omavahel ilma Keskkonna sekkumise / vahenduseta ning vastutavad omavahel sõlmitud tehingu täitmise eest (s.t Keskkond osaleb tehingus vahendajana kõikides tehingutes, mis tehakse Keskkonnas tehtud ostude/müükide tulemusel Kokkade ja Kasutajate vahel).

2.3 Keskkond ei vastuta:

  2.3.1 Keskkonna kaudu ostetavate/müüdavate toitude/toiduainete kvaliteedi ja kvantiteedi eest;

  2.3.2 Kliendi poolt Keskkonnas avaldatava informatsiooni tõelevastavuse ja/või seaduslikkuse eest;

  2.3.3 Kliendi ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

2.4 Informatsiooni ja teadete vahetamine Kokkade, Kasutajate ja Keskkonna vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Keskkonnas toodud kontaktandmetel.

2.5 Keskkond ja kogu selle sisu autoriõigused kuuluvad Keskkonnale.

2.6 Keskkonnas müüdavate toodete hinnad on toodud eurodes, hinnale võib lisanduda transpordikulu ning hind ei sisalda käibemaksu 20% (kui ei ole märgitud teisiti).

KUIDAS SOORITADA OSTU

  • valige välja toit või tooted mida soovite osta
  • lisage need ostukorvi
  • jätkamiseks klõpsake üleval paremal nurgas oleval ostukorvi lingil
  • veenduge et ostukorvis olevad tooted ja kogused on just need mida soovisite
  • kui olete veendunud et kõik on õige siis vajutage lingil "vormista tellimus"
  • järgmisel lehel sisestage andmed, kelle nimele hiljem vormistatakse arve
  • veenduge et sisestatud andmed on õiged ja vajutage nupule "esita tellimus"

KASUTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1 Kasutaja õigused:

  3.1.1 Kasutajal on toidu- või toidukauba tellimuse saamata jäämisel õigus tagasi nõuda Keskkonnale tehtud ülekanne täies ulatuses.

3.2 Kasutaja kohustused:


  3.2.1 esitama Keskkonna kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi ja mobiiltelefoninumbrit;

  3.2.2 mitte kasutama Keskkonda ebaseaduslikeks tehingu(te)ks ja/või pettus(t)eks;

  3.2.3 kohustub tellimuse kinnitades tellitud toidu eest tasuma. Kui Kasutaja on valinud sularahas tasumisvõimaluse tellimusele “ise järele minnes” või “kokapoolse transpordi” puhul, tasub Kasutaja tellimuse eest otse Kokale. Kui Kasutaja jätab tellimusele järele minemata või tasumata, võib Keskkonna haldaja Kasutajalt tasumata jäetud summa sisse nõuda;

  3.2.4 kohustub Keskkonna kaudu Kokaga suhtlemisel mitte avaldama oma isiklikke kontaktandmeid va. Juhul, kui tellimus on nii Koka, kui ka Kasutaja poolt kinnitatud. Mealic.com võib kontaktandmete avaldamist tõlgendada kui soovi osta toit/toiduaineid väljaspool Keskkonna süsteemi;

  3.2.5 hoidma Keskkonna salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Kasutaja on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Keskkonna kasutamisel;

  3.2.6 mitte esitama nõudmisi Keskkonna vastu, v.a nõudmised, mis tulenevad otseselt Tingimustest

  3.2.7 Tellimuse esitanud Kasutaja ei saa tellimust tühistada ning on kohustatud tasuma Mealic.com-le kogu tema poolt esitatud tellimuse ja transpordi maksumuse isegi juhul kui tellimust ei saa kohale toimetada kuna kasutaja on sisestanud valed aadressi- ja/või kontaktandmed.


  3.2.8 Tellimuse esitanud Kasutaja on kohustatud tasuma Mealic.com-le kogu tema poolt esitatud tellimuse ja transpordi maksumuse ka juhul kui tellimus on tehtud linnast välja ning sõidutee mis viib kliendini pole ilmastikuolude tõttu sõiduautoga läbitav. Sellisel juhul saab klient toidu kätte asukohast kuhuni tee oli/on läbitav (kusjuures kuller ootab maksimaalselt 10. minutit peale kliendile helistamist) või transpordib kuller toidu tagasi toidu teinud koka juurde, kust on võimalik sama päeva jooksul kliendil toit kätte saada.


  3.2.9 Kasutaja kohustub tasuma Kokad OÜ-le leppetrahvi tellimuse ja transpordi summa maksumuses, kui toitu pole võimalik kliendini toimetada kliendist tulenevatel põhjustel. Näiteks ei tule klient, tellimuses esitatud aadressil, uksele ja/või ei vasta tellimuses esitatud mobiilile.

OSTUST TAGANEMISE KORD

  • mealic.com keskkonnas ei ole võimalik kliendil ostust taganeda, sest tegemist on toitudega ning need on enamikel juhtudel spetsiaalselt tellimuseks valmistatud ning vastavalt ka toormed valitud. Punkt 3.3.4!

3.3 Kasutaja kinnitab iga toimingu tegemisega Keskkonnas, et ta:


  3.3.1 on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Keskkonnas võimaldatud tehinguid;

  3.3.2 täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimuste punktis 3.1 nimetatud kohustusi;

  3.3.3 on teadlik, et lepingu toidu tellimiseks sõlmivad Kasutaja ja Kokad omavahel, Keskkonna vahendusel;

  3.3.4 on teadlik, et ostu pakkumise tegemine toob kaasa siduva ostu kohustuse ja lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Kasutaja kohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest täies ulatuses;

  3.3.5 on teadlik asjaolust, et Keskkonna kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja ning et Keskkonnal ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Keskkonna kasutaja isikut;

  3.3.6 on teadlik ja nõustub sellega, Keskkonnal on õigus töödelda Kasutaja isikuandmeid Keskkonnas teenuste pakkumise eesmärgil kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja Tingimuste punktile 5.

3.4. Lisaks Tingimuste punktis 3.2 sätestatule kinnitab 7-18 aastane Kasutaja iga toimingu tegemisega Keskkonnas, et:


  3.4.1 teeb Keskkonnal ostupakkumisi vahendite arvelt, mis on tema kasutusse selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks andnud seaduslik esindaja (nt lapsevanem) või viimase nõusolekul kolmas isik;

  3.4.2 ostupakkumise tegemiseks on tal seadusliku esindaja nõusolek sellise pakkumisega kaasneva(te)sse tehingu(te)sse astumiseks ja sellega seotud kohustuste võtmiseks;

  3.4.3 saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Tingimustes sisalduvatest sätetest ning mõistab täielikult, et Keskkonna kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda juriidiliselt siduvad kohustused osta Keskkonnas pakutud asju.

KESKKONNA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

5.1 Keskkond võimaldab Kasutajatel osta ja Kokkadel Keskkonna vahendusel müüja toite ja toiduaineid.

5.2 Keskkond osutab Kasutajate poolt sõlmitavate müügilepingute täitmiseks raha deponeerimise teenust, mis seisneb selles, et Kasutaja tasub Keskkonnas tellitud toitude eest Keskkonna vahendusel ning Keskkond kannab toitude eest laekunud tas vastavale Kokale edasi 24 tunni jooksul peale Koka esitatud sooviavaldust talle raha üle kanda.

5.3 Keskkond lahendab Kasutajate ja Kokkade vahelisi vaidlusi, kui sellised tekivad lähtudes käesolevatest Tingimustest, Hinnakirjast ja kehtivatest õigusaktidest.

5.4 Keskkond on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kasutaja Keskkonna kasutamisõigust, sh muutma Keskkonnas Kasutajate poolt avaldatud informatsiooni või sulgema Kasutaja kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kasutajaks registreeruda juhul, kui Kasutaja:
5.4.1 on esitanud Keskkonna Kasutajaks registreerumisel või Keskkonna kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne; 
5.4.2 teadlikult ja tahtlikult levitab Keskkonna lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.

5.5 Keskkond on igal ajal õigustatud jälgima Keskkonnas toimuvat tegevust, sh jälgima Keskkonna Kasutajate poolt tehtavaid ostupakkumisi. Keskkond võib teostada uurimusi kõigi väidetavate Tingimuste rikkumiste osas kasutades selleks kõiki seaduslikke vahendeid.

5.6 Keskkond on igal ajal õigustatud eemaldama Keskkonnast Kasutaja poolt tehtud ostupakkumisi juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.

5.7 Keskkond on igal ajal õigustatud tegema Keskkonna parema kasutamise huvides Keskkonna piires andmete ümberpaigutusi Keskkonna kasutajate poolt sisestatud ostupakkumiste osas, muutmata sealjuures selliste pakkumiste sisu.

5.8 Kui Kasutaja on saanud Kokalt vähemasti kolm negatiivset kommentaari, on Keskkonnal õigus Kasutaja konto nädalaks sulgeda. Kui Kasutaja saab neljanda negatiivse kommentaari, võib Keskkond Kasutaja konto automaatselt kaheks kuuks sulgeda. Kautajal on õigus esitada oma vastuväited, saates vastavasisulise kirja e-posti aadressile sisekontroll@mealic.com, misjärel teeb Keskkond konto sulgemise või taasavamise kohta lõpliku otsuse.

5.9 Keskkonnal on õigus saata Kasutajale personaalseid kommertsteadeandeid jm pakkumisi. Nimetatud teadaannetest on Kasutajal õigus keelduda teatades sellest Keskkonnale e-posti teel.

5.10 Keskkonal on kooskõlas Kassutajatega õigus teha muudatusi Kasutaja andmetes ja muuta neid. (Näiteks aadressi muutmine või mingi teenuse lisamine) Keskkonna poolt Kasutaja isikuandmetesse muudatuste sisseviimine, peab alati olema kooskõlastatud Kasutajaga.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1 Keskkonnal on õigus töödelda Kasutaja isikuandmeid Keskkonnas pakutavate teenuste parema osutamise eesmärgil ja selleks vajalikus mahus aja jooksul, mil Kasutaja omab Keskkonnas kasutajakontot.

6.2 Isikuandmete töötlejaks on Keskkond, mille kontaktandmed on toodud Tingimuste punktis 1.2.

6.3 Kasutajal on õigus nõusolek tema isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete parandamist, kustutamist või sulgemist, samuti kasutajakonto sulgemist. Nõusoleku tagasivõtmisel ei ole tagasiulatuvat jõudu.

6.4 Keskkond kogub ja salvestab isikuandmeid elektroonilisel kujul tehes neist vajadusel väljavõtteid ka muus vormis.

6.5 Keskkond ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta neid, välja arvatud Tingimustes sätestatud juhtudel. Keskkonnal on õigus kasutada isikuandmeid ise ja anda neid üle kolmandatele isikutele nendega koostöö tegemisel eesmärgiga tagada Teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada ja muul viisil arendada Teenuseid. Samuti on Keskkonnal õigus edastada vastastikku Kasutaja andmeid Kokale, kes on teinud müügipakkumise vastava Kasutaja toidule.

6.6 Keskkonnal on õigus edastada isikuandmeid ka Kasutaja võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt) ja võlgnevuste olemasolul maksehäirete registrisse.

6.7 Kokad OÜ on kasutajate isikuandmete vastutav töötleja. Kokad OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS’le

TINGIMUSTE MUUTMINE

7. Keskkonnal on igal ajal õigus Teenuste parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta ning täiendada. Muudatused jõustuvad nende avaldamisest Keskkonna veebilehel.

LÕPPSÄTTED

8.1 Keskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

8.2 Keskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

8.3 Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel Kasutaja poolt ja aja jooksul, mil Kasutaja omab Keskkonnas kehtivat kasutajakontot.

8.4 Kasutajal on õigus käesolevatest Tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest täites eelnevalt temal juba tekkinud kohustused Keskkonna ees (kui ta on Keskkonna teenuseid juba tarbinud).

8.5 Kasutajal on õigus igal ajal paluda oma konto sulgeda ja kustutada teavitades sellest Keskkonda tema e-posti aadressi kaudu (õigussuhte ülesütlemine) täites eelnevalt temal lasuvad kohustused Keskkonna ees.